Financieel

De ouderbijdrage wordt jaarlijks in januari vastgesteld door het bestuur in overleg met de besturen van de andere organisaties voor peuterspeelzaalwerk in Katwijk. De leidsters dragen derhalve geen verantwoordelijkheid hiervoor.
De ouderbijdrage is verdeeld over 11 maanden per jaar en wordt door middel van automatische incasso geïncasseerd. Indien u op een andere wijze wilt betalen of bij weigering van de incasso brengen wij  maandelijks  € 1.00 administratiekosten in rekening.

Bij de 1e aanmaning € 2,50 en bij de 2e aanmaning € 5,00.  Bij achterstand van meer dan 3 maanden kunnen wij de overeenkomst beëindigen.

.

Indien plaatsing voor de 16e van de maand heeft plaatsgevonden is voor die maand de volledige vastgestelde ouderbijdrage verschuldigd. Bij plaatsing op of na de 16e van de maand is voor die maand slechts de helft van de vastgestelde ouderbijdrage verschuldigd.
De vakantieperioden lopen gelijk aan de vakantieperiodes van de basisschool waarin onze peuterspeelzalen zijn gevestigd. Een tussentijdse vakantieperiode is niet van invloed op de hoogte van de voor die maand verschuldigde ouderbijdrage. Uitzondering hierop vormt de jaarlijkse zomervakantie. In de maand waarin het grootste deel van de zomervakantie valt bent u geen ouderbijdrage verschuldigd Indien u buiten de reguliere schoolvakanties met uw kind op vakantie gaat vragen dient u de leidsters van uw peuterspeelzaal hierop te attenderen. De vastgestelde ouderbijdrage is ook in deze periode normaal van toepassing.
Behalve in de hierboven genoemde situaties is het van belang bij absentie van uw kind de peuterspeelzaal tijdig te informeren onder opgaaf van de reden van absentie. Wanneer uw kind zonder opgaaf van reden een langere tijd wegblijft, kan dit een argument zijn om de plaatsingsovereenkomst te beëindigen. Alvorens de ouder(s)/verzorger(s) hieromtrent schriftelijk in kennis gesteld worden zal in een persoonlijk onderhoud met onze leidsters de mogelijkheid geboden worden de reden van absentie nader toe te lichten. Het bovenstaande laat onverlet dat de vastgestelde ouderbijdrage verschuldigd blijft tot en met de maand waarin de plaatsingsovereenkomst wordt beëindigd.
Opzegging van de plaatsingsovereenkomst dient schriftelijk plaats te vinden. De opzegtermijn bedraagt een volle kalendermaand. Opzegging voor de 16e van de maand resulteert in een verschuldigdheid van de helft van de vastgestelde ouderbijdrage en een beëindiging van de plaatsingsovereenkomst per de 15e dag van de maand. In geval van opzegging in de tweede helft van de maand eindigt de plaatsingsovereenkomst per de laatste dag van de betreffende maand en is de volledige ouderbijdrage is verschuldigd. Na het inschrijven op een basisschool wordt U verzocht de eventuele wendagen en de eerste schooldag aan ons door te geven.